New Players 4 bowl Singles 2021 to 21 shots

Prelim. Round on or before Sunday 18th July

SCORE

1

Vicky Talat

v

Brian Pilcher

W/O to BP

2

Stuart Kennedy

v

John Fisher

3

David Parsons

v

Orla Hilton

4

Barbara Ponter

v

Greer Clark

5

Melvyn Such

v

Dave Gill

Round 1 on or before Sunday 8th August

6

Brian Pilcher

v

Nathan Hilton

7

W5

v

Mary Whitehand

8

Kelvin Billing

v

W3

9

W2

v

W4

Semi- Final on Sunday 5th September

10

W9

v

W7

11

W6

v

W8

Final on Sunday 19th September

12

W10

v

W11